Strona Główna

Biegły rewident

Biegły rewident wykonując czynności rewizji finansowej jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, w tym w szczególności uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności oraz zachowania tajemnicy.
Ustawa o biegłych rewidentach

Badanie sprawozdań finansowych
Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe: spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacjim pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następująch warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równoartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000euro.
Ustawa o rachunkowości